Last updated 2010-06-30

Copyright and Disclaimer Policy

SQUARE

Introduction to SQUARE in Swedish

Ett kvalitetssäkringssystem för energieffektiv renovering av flerbostadshus

 

Erfarenhet visar att energieffektiva åtgärder endast blir långsiktigt framgångsrika om driften av byggnaden baseras på effektiva rutiner och ökad kompetens hos berörda yrkesgrupper. För att uppnå önskat resultat vid en renovering krävs dessutom kunskap, kontinuitet och bra kommunikation. Ett dynamiskt och flexibelt kvalitetssäkringssystem som beskriver ett systematiskt tillvägagångssätt vid en renovering och den efterföljande driften utgör ett effektivt hjälpmedel för att säkerhetsställa att dessa aspekter beaktas.

 

Inom SQUARE-projektet har ett sådant kvalitetssäkringssystem för energieffektiv renovering av flerbostadshus utvecklats.

 

Projektperiod: november 2007 – april 2010

Finansiär: Europeiska Kommissionen (Programmet Intelligent Energy Europe, IEE)

Projektpartner

 

Energianvändningen – den största miljöpåverkan

Under en byggnads livstid har energianvändningen under byggnadens brukstid den största påverkan på miljön, och är därför viktigast att reducera. Byggnadens energianvändning beror på både byggnadens klimatskal och dess installationer. Dessa påverkar i sin tur innemiljön i byggnaden.

 

Ombyggnation av flerbostadshusbeståndet

För att kunna uppnå en betydande minskning av energianvändningen i våra befintliga byggnader är det viktigt att genomföra framtida storskaliga renoveringar av byggnader på ett systematiskt och organiserat sätt. Vid renovering av en byggnad måste många aspekter beaktas, så som lokala resurser, kostnader, byggnadstraditioner, regelverk och finansiering.

 

Svenskt kvalitetssäkringssystem

Ett exempel på ett kvalitetssäkringssystem är ett system för innemiljö som har utvecklats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och detta har framgångsrikt tillämpats i ett antal byggnader de senaste tio åren. SPs kvalitetssäkringssystem har utökats för att även inkludera energianvändningen och systemet kan nu användas för renovering av byggnader i olika Europeiska länder.

 

Aktiviteter i SQUARE-projektet

SQUARE-projektet hade som syfte att främja energieffektiv ombyggnation med förbättrad innemiljö i miljonprogramhus genom att använda ett kvalitetssäkringssystem anpassat till rådande villkor i olika länder. En viktig uppgift var att tillämpa systemet i pilotprojekt för att erhålla praktiskt erfarenhet. Pilotprojekten tjänade som goda exempel i de olika Europeiska länderna.

 

Projektet innehöll följande delar:

Främjandet av energieffektiv renovering med förbättrad innemiljö i miljonprogramhus genom att använda ett flexibelt kvalitetssäkringssystem.

Spridning av information om kvalitetssäkringssystemet, praktiskt erfarenhet och resultat från införandet av systemet i fyra pilotprojekt i de deltagande länderna.

Att öka medvetenheten om energieffektiv renovering med förbättrad innemiljö.

Att påvisa lösningar för effektiv energianvändning och integrering av förnyelsebara energikällor i flerbostadshus.

 

Information på svenska

Rapport om alla pilotprojekten i SQUARE  

Rapport om svenska pilotprojektet  

Presentation om svenska pilotprojektet

Rapport om energi-effektiviserings-åtgärder och dess effekt på inomhusmiljön

Ladda ner svensk version av  kvalitetssäkrings-systemet

Ladda ner vägledning till kvalitetssäkrings-systemet

Ladda ner en presentation om kvalitetssäkrings-systemet

Ladda ner broschyr om kvalitetssäkrings-systemet

Supported by