Last updated 2010-06-01

Copyright and Disclaimer Policy

SQUARE

Introduction to SQUARE in Bulgarian

Система за осигуряване на качеството при обновяване на жилищни сгради с цел повишаване енергийната им ефективност

 

Проектът SQUARE разработи обща европейска система за осигуряване на качеството (СОК) при обновяване на жилищни сгради с цел подобряване на енергийната им ефективност в съответствие с националните законови норми на страните, участнички в проекта. СОК е полезен инструмент за мащабно и систематично преустройство на съшествуващите сгради, мониторинг и оценка на изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност. Система за осигуряване на качеството описва по систематизиран начин основните етапи на обновлвние: по систематичен начин процесите на управление на процеса на обновяване на сграда и управление на обновената сграда.

 

Продължителност на проекта: ноември 2007 – април 2010

Финансиране: Европейска комисия (Програма “Интелигентна енергия за Европа”, IЕЕ)

Партньори по проекта: 

Институт за технически проучвания, Швеция

TTA - Трама Техно Амбиентал, Испания

Технически Университет – Хелзинки, Финландия

AEE - Институт за устойчиви технологии, Австрия

Трекодоме, Холандия

EAП - Енергийна агенция - Пловдив, България

AB Alingsåshem, Швеция

Пома Архитектура, Испания

 

Ръководство за осигуряване на качеството на подобренията на вътрешната среда и консумацията на енергия при обновяване на жилищни сгради

Ръководството е документ от съвместната дейност на партньорите по европейския проект SQUARE, който урежда формалните изисквания на системата за осигуряване на качеството.

 

Основната част от ръководството се състои от кратки прегледи на различните етапи от работата по осигуряване на качеството: създаване на реалната система за осигуряване на качеството и прилагането й стъпка по стъпка. Ръководството улеснява дефинирането на целите за обновяване и управление на сградния фонд, като представя изискванията на системата от практическа гледна точка.

 

Ръководството е комплект от процедури, инструкции, списъци за проверка и формуляри и други документи, описание на подходящите методи за измерване и контролно-измервателните уреди.

 

Основни мерки за повишаване на енергийната ефективност

Мерките за енергийна ефективност за европейския сграден фонд могат да доведат до най-малко 50% енергийни спестявания. Обновяването с високи енергийни характеристики, проведено в рамките на пилотни проекти, постигна значителни спестявания – 80%, дори 90%. Участието на компетентните професионалисти, постоянството при преследване на целите и добрата комуникация през всички етапи на обновяването са основните ключове за постигане на такива амбициозни цели.

 

Опитът в рамките на проекта SQUARE позволява да бъдат дефинирани десет основни мерки за повишаване на енергийна ефективност при обновяването на жилищни сгради, решаващи проблемите на вътрешната среда. Мерките за енергийна ефективност целят изпълнение на специалните изисквания на няколко европейски страни и са съобразени с три различни климата в Европа. Описанието на всяка мярка включва информация за стойностите и методите за удостоверяване на постигнатите характеристики, както и други полезни практически приложения.

 

Постигнати цели по проекта SQUARE

Проектът SQUARE популяризира енергийно ефективно обновяване на вътрешната среда в жилищни сгради чрез разработена система за осигуряване на качеството.

 

Постигнати цели:

Създаден национален вариант на ”Система за осигуряване на качеството на подобренията във вътрешната среда и консумацията на енергия при обновяване на жилищни сгради”

Разработено „Ръководство за осигуряване на качеството на подобренията на вътрешната среда и консумацията на енергия при обновяване на жилищни сгради”

Адаптирани десет основни мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно националните норми

Разпространена информация за добрите практики от пилотните проекти на участващи страни

Подобрена информираност на заинтересованите страни относно енергийно ефективно обновяване и добри условия на вътрешната среда.

Популяризирани решения за енергийно ефективно потребление и интегриране на възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор.

 

Информация на български

Report on Energy Improvement Measures and their Effect on the Indoor Environment

Свалете българската версия за системата за осигуряване на качеството

Свалете брошура за системата за осигуряване на качеството

Свалете презентация за системата за осигуряване на качеството

Supported by